EN

פאל ווינטק מערכות בע"מ

פאל ווינטק מערכות בע"מ


חיבור ראשוני לאפליקציה 
ע"י קבלת SMS


שינוי קוד ע"ג הפנל
וצ'יפ מאסטר במגה 250


הפעלת נא לא להפריע 
באפליקציה


הוספת בן משפחה 
באפליקציה


עליה לענן
PLUG & PLAY


חיבור ראשוני לאפליקציה 
ע"י קבלת MAIL